ny
Vaovao

tanymeva photo actualité

Kôngresy IUCN.

9 August 2021

Fomba fijery ny maha zavadehibe ny Kôngresy IUCN. https://civicrm.iucn.org/civicrm/mailing/view?reset=1... https://www.youtube.com/watch?v=cEFsy490NRs
tanymeva photo actualité

Fampisongadinana ny harena voajanahary

12 April 2021

Mba hampisongadinana ny harena voajanahary ao Bobaomby, Faritra DIANA ary mba hamporisihana…
tanymeva photo actualité

Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa

18 April 2021

Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa liana amin’ny FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA TANY MEVA 2021-2022.…
tanymeva photo actualité

FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA –…

12 April 2021

Ny Fondation TANY MEVA, dia mamatsy vola tetikasa eny ifotony ho amin’ny…
tanymeva photo actualité

Fitrandrahana ara-drariny ny harena…

6 April 2021

Ny mponina ao Anjiabe, tanana kely ivon’ny atialan’ny Bobaomby, Faritra DIANA dia…
tanymeva photo actualité

Fameranana amin’ny laoniny nny…

10 February 2021

Honko "avincenia marina" an’aliny no nambolena tao amin’ny Baie de Bombetoka. Ny…
tanymeva photo actualité

Nanangana vondrona miady amin’ny…

8 February 2021

Ny mponina ao amin’ny fonkotany Ambongamaranitra, kaominina Andranofasika, distrikan’ny Ambato Boeny dia…
tanymeva photo actualité

Fiarovana ny sokatra Angonoka…

1 February 2021

tanymeva photo actualité

Fanajariana ala honko

28 January 2021

Ny mponina ao Anjiamaloto dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny fiarovana ny ala honko…
tanymeva photo actualité

Hetsika fambolen-kazo ny Fondation…

23 December 2020

Ny 21 desambra 2020 dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo ho…
tanymeva photo actualité

Tahala Meva: hanana ivotoerana…

13 October 2020

Ny Fondation Tany Meva dia nametraka ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan'ny fiarahamonina…
tanymeva photo actualité

Fitsidihana tetikasa tohanana

5 November 2020

Nitsidika tetikasa miisa 15 ireo mpikambana ao amin'ny filakevim-pitatanan'ny Fondation Tany Meva.…
tanymeva photo actualité

Fiofanana momban’ny taridalana ny…

16 November 2020

Namory ireo mpiaramiombonantoka sy mpampiroborobo tetikasa "Larges Grants" miasa amin'ny faritra manan-danja…
tanymeva photo actualité

Angovo Madio hoan’ny mponina…

4 December 2020

Notokanana ny 28 Novambra 2020 teo ny picocetrale mpamokatra herinaratra ao Amberivery,…
tanymeva photo actualité

Appels à propositions

27 August 2020

La Fondation Tany Meva, en partenariat avec la fondation Helmsley Charitable Trust,…
tanymeva photo actualité

Famatsian-drano fisotro madio any…

26 August 2020

Manohana ny fananganana efitrano fianarana sy famatsian-drano fisotro madio ao amin'ny distrika…
tanymeva photo actualité

Tetikasa rano fisotro madio

10 August 2020

Misy tetikasa famatsiana rano fisotro madio izay miatomboka ao amin'ny faritra Atsimo-…
tanymeva photo actualité

Fanarenana ny faritra arovana…

30 July 2020

🌳 Fantatrao ve?👉 Any Betsiboka no be ala honko indrindra eto Madagasikara.📌…
tanymeva photo actualité

Andao hankalaza ny ala…

25 July 2020

Amin'ity 26 Jolay ity, ny Andro Iraisam-pirenena honko, ny fiarovana ny natiora…
tanymeva photo actualité

Fiarovana soka-dranomasina

20 July 2020

Tandidonin-doza amin'ny fihazana ny soka-dranomasina ao amin'ny eladranon'ny Rigny any Antsiranana. Manoloana…
tanymeva photo actualité

Zavamaniry miisa 7000 ao…

18 July 2020

Zavamaniry miisa 7000 mahery no voavoly ao amin'ny faritra arovana vaovao any…
tanymeva photo actualité

Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny…

20 July 2020

Fiarovana ny zava-boajanahary amin'ny alàlan'ny ecotourism ao amin'ny tanànan'i Ampombofofo "tetikasa tohanan'ny…
tanymeva photo actualité

Volan’ny natiora: manavao ny…

5 June 2020

Antananarivo, 4 Jona 2020 - fankalazana ny tontolo iainana maneran-tany dia isaky…
tanymeva photo actualité

Andao hankalaza ny Andro…

22 May 2020

Ny fikajiana ny tontolo iainana dia iray amin'ireo lohahevitry ny famatsiam-bola ny…
tanymeva photo actualité

Tratry ny tontolo tontolo…

5 June 2020

"Ny Fotoan'ny Natiora" no toninan'ity fankalazana ity. Ny Fondation Tany Meva dia…
tanymeva photo actualité

Mitohy hatrany ny asa

3 July 2020

Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny Fondation Tany Meva ao…
tanymeva photo actualité

La commission du Système…

16 January 2020

La fondation Tany Meva soutient la création d’aires protégées communautaires (APC) dans…
tanymeva photo actualité

Manasa-dalana ny fanatanterahana ny…

9 December 2019

Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan'asa tohanan'ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes…
tanymeva photo actualité

Fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny…

7 January 2020

Nandray anjara tamin'ny fihaonana faha-51 an'ny filankevi-pitantanan'ny Institution Financière Régionale de l’Anosy…

Kôngresy IUCN.

9 August 2021

Fomba fijery ny maha zavadehibe ny Kôngresy IUCN. https://civicrm.iucn.org/civicrm/mailing/view?reset=1…

https://www.youtube.com/watch?v=cEFsy490NRs

Fampisongadinana ny harena voajanahary

12 April 2021

Mba hampisongadinana ny harena voajanahary ao Bobaomby, Faritra DIANA ary mba hamporisihana ny mponina eny manodidina mba hiaro io tontolo iainana io, ny Fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny famatsiam-bola CEPF dia namatsy ny fametrahana faritra maitso ao amin’ny vohitr’Anjiabe. Ny ONG BNC, panatontosa ny tetikasa, dia maniry ny hitondrana vahana vaovao eny ifotony eo amin’ny tontolo ara sosialy sy ekonomika. Mba hanomanana ny vondron’olona ifotony amin’io hetsika vaovao io, nisy ny fanamafisana ny hay tao eo amin’ny foto-kevitra miompana manokana amin’ny fizahantany tahaka ny fitarihan-dalana, ny lakozia ary ny teny vahiny.

Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa

18 April 2021

Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa liana amin’ny FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA TANY MEVA 2021-2022.

Tany Meva dia mampahafantatra fa misy ny fampahafantarana momba io fiantsoana tetikasa io, izay voasoratra ao amin’ny Rijantenin’Andraikitra faha 10. Izany dia hatao amin’ny alalan’ny « visioconférence » ny alakamisy 22 aprily 2021 amin’ny 9 ora.

Izay liana dia iangaviana hisoratra anarana amin’ny rohy manaraka : https://bit.ly/3dsVDus

Misaotra amin’ny fandraisanao anjara !

FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA – TANY MEVA – TAONA 2021-2022

12 April 2021

Ny Fondation TANY MEVA, dia mamatsy vola tetikasa eny ifotony ho amin’ny fampandrosoana lovainjafy mifandraika amin’ny lohahevi-dehibe efatra voafaritra ao anatin’ny paikadiny fahaefatra.

Faritra telo ambin’ny folo (13) eto Madagasikara no voakasik’ity fiantsoana tetikasa ity. Izany dia misokatra ho an’ireo Vovonana/Federasion’ny Vondron’Olona Ifotony, Fikambanana, Kaoperativa, Ivon-toeram-pikarohana/fanofanana, Sehatra tsy miakina ka mijoro ara-dalana sy ara-panjakana.

Koa izay liana rehetra dia asaina haka ny andinindininy momba ity fiantsoana tetikasa ity ao anatin’ny tranokala https://tanymeva.org/nos-appel-a-projet/. Raha mila fanazavana fanampiny dia amporisihana handefa ny fanontaniany ao amin’ny adiresy mailaka appel@tanymeva.org.

Ny mpitondra tetikasa dia amporisihana  hanatitra an-tanana ny antotan-taratasiny araka ny voasoritra ao anatin’ny Rijantenin’Andraikitra ary atao anaty valopy mihidy amin’ny adiresy « Fondation Tany Meva Ambatobe, Lot I A I 1 bis – Ambatobe 103 Antananarivo » farafahatarany ny Alatsinainy 31 May 2021 amin’ny 11 ora atoandro.

Fitrandrahana ara-drariny ny harena voajanahary

6 April 2021

Ny mponina ao Anjiabe, tanana kely ivon’ny atialan’ny Bobaomby, Faritra DIANA dia mihary amin’ny alalan’ny famokarana ara-dalàna ny arina fandrehatra amin’ny alalan’ny hazo Mokonazy. Ny fandrindrana ny filàn’ny mponina miaraka amin’ny asa fitandroana dia nandrisika ny Fondation Tany Meva mba hamatsy vola io tetikasa izay notontosain’ny ONG MAVOA io. Io tetik’asa io dia mivoy ny fanaraha-maso ny harena voa-janahary mba ho fanondranana ara-drariny sy tompon’andraikitra amin’ny famokarana arina fandrehatra. Nisy ny fametrahana aro-afo, ny fisafoana ati-ala ary ny fampitaovana eo anivon’ny vondron’olona ifotony.

Fameranana amin’ny laoniny nny ala honko ao Bombetoka

10 February 2021

Honko “avincenia marina” an’aliny no nambolena tao amin’ny Baie de Bombetoka. Ny tahan’ny fanjariana dia mahatratra 90%. Faly ny mponina anatiny satria nahatsapa ny tombotsoan’ny fanarenana sy ny fiarovana ny ala honko toy ny fiverenan’ny harena an-dranomasina tahaka ny drakaka. Ny fanangonana ny zana-dandy ao amin’io karazana Honko io sy ny famadihana azy ho lasa landy dia manatsara ihany koa ny fidiram-bolan’ny mponina. Ny tetik’asa dia tohanan’ny fondation Tany Meva izay iarahana miasa amin’ny Fikambanana Tafita izay ao anatin’ny tetikasan’ny CEPF.

Nanangana vondrona miady amin’ny afo ny ao amin’ny fokontany Ambongamaranitra

8 February 2021

Ny mponina ao amin’ny fonkotany Ambongamaranitra, kaominina Andranofasika, distrikan’ny Ambato Boeny dia nandray ny andraikiny manoloana ny fitomboan’ny dorotanety. Natsangana ny komity misahana ny afo izay nahafahana nanena ny fitomboan’ny dorotanety. Mba hanamafisana ny fahatomombanan’ny fanarenana ny ala eny an-toerana dia nirotsaka an-tsehatra ny mponina mba hametraka ny fiarovana ny afo izay an-kilaometatra maro. Ny tetik’asa dia tohanan’ny fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny Fikambanana Tafita izay ao anatin’ny tetikasan’ny CEPF.

Fiarovana ny sokatra Angonoka ao amin’ny eladranon’ny Baly

1 February 2021

Fanajariana ala honko

28 January 2021

Ny mponina ao Anjiamaloto dia mirotsaka an-tsehatra amin’ny fiarovana ny ala honko ao amin’ny faritra avaratra atsinanan’ny distrikan’i Soalala, faritra Boeny. Izany dia vokatrin’ny tetikasa ” fandraisana anjara amin’ny fitantanana maaharitra ny ala honko amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ao amin’ny eladranon’ny Baly sy fanatsarana ny farim-piainanan’ny mponina eny ifotony”. Ny fondation Tany Meva no mahonana ny tetikasa amin’ny alalan’ny famatsiam-bolan’ny CEPF

Hetsika fambolen-kazo ny Fondation Tany Meva

23 December 2020

Ny 21 desambra 2020 dia nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo ho an’ny taona 2020/2021 ny Fondation Tany Meva. Zana-kazo 30 000 eo ho eo no hovolena mandritra ity vanim-potoana ity. Namonjy ny toeram-pambolen-kazo ao Ankarabe/Manerinerina, kaomina ambanivohitra Tsaramasoandro, distrikan’Ankazobe ny ekipan’ny Tany Meva hanamarihana izany hetsika izany. Ny vondron’olona ifotonyy avy amin’ireo vohitra efatra manodidina dia entanina sy handray anjara ihany koa amin’ny famerenana ny ala ao an-toerana. Hifarana amin’ny tapany faharoa amin’ny volana febroary 2021 ity hetsika ity izay iarahana sy handraisan’ny manampahefana ao an-toerana sy ny mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanana ny Fondation Tany Meva anjara.

Tahala Meva: hanana ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan’ny fiarahamonina

13 October 2020

Ny Fondation Tany Meva dia nametraka ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan’ny fiarahamonina ao Toliara (Tahala Meva) Natao izany mba hanamafisana ny traikefan’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI) amin’ny fitantanana harena voajanahary,

Ny 12 sy 13 octobre 2020, dia nisy ny atrikasa fakan-kevitra izay notanterahina tao amin’ny Pavé Antinarenina, fiaraha-miasa miaraka amin’ny Hay Tao USAID. Nandritra ny atrikasa dia nisy ny fandraisana anjaran’ny fiarahamonim-pirenena Atsimo Andrefana, Botanique de Tuléar, ny fikambanam-behivavy FIVEMI avy ao St Auguustin sy ny Federasionan’ny Mpanjono Milanoriake avy ao Anakao. 

Fitsidihana tetikasa tohanana

5 November 2020

Nitsidika tetikasa miisa 15 ireo mpikambana ao amin’ny filakevim-pitatanan’ny Fondation Tany Meva. Faritra telo manerana ny nosy no misy ireo tetik’asa ireo: Vakinankaratra, Menabe et Atsimo Andrefana. Naharitra 14 andro ny fidinana an-toerana nanatan-teraka izany. Ity fitsidihana ity dia ao anatin’ny politikan’ny Fondation ary ampahany amin’ny fizotran’ny fanavaozana stratejika ny drafitra stratejika fahadimy, izay manan-kery amin’ny 2021.

Fiofanana momban’ny taridalana ny tsenam-barotra izay tarihin’ny RIT – MADIO

16 November 2020

Namory ireo mpiaramiombonantoka sy mpampiroborobo tetikasa “Larges Grants” miasa amin’ny faritra manan-danja ho harena voanajanahary ny RIT-MADIO (CEPF – Madagascar). Nandritra izany dia nisy ny fiofanana momban’ny taridalana sy fepetra tsy maintsy arahina momban’ny tsenam-barotra izay misy eo anivon’ny CEPF.

Angovo Madio hoan’ny mponina oa Amberivery sy Anolakely

4 December 2020

Notokanana ny 28 Novambra 2020 teo ny picocetrale mpamokatra herinaratra ao Amberivery, ao amin’ny distrikan’i Bealanana, Faritra Sofia. Io no toby famatsiana herinaratra fahafolo izay tohanan’ny Fondation Tany Meva hatramin’ny 2008.

Fianakaviana 213 manodidina ny faritra arovana vaovao any Bemanevika (Amberivery sy Anolakely) no mahazo tombony amin’ity angovo madio ity. Ny fiarovana ny ala izay miteraka rano no ahafahana nametraka ny io toby famatsiana herinarata io.

Mpiaramiombonantoka: #ADER/MEH, #PNUD (projet MRPA), #The_PeregrineFund, #AIDER

Appels à propositions

27 August 2020

La Fondation Tany Meva, en partenariat avec la fondation Helmsley Charitable Trust, soutient la gouvernance des ressources naturelles dans la région Atsimo Andrefana. En marge de la clôture du projet en 2020, Tany Meva lance les 2 appels à propositions suivants, à l’endroit de cabinets, agences ou groupes de consultants :

  • Capitalisation des acquis et leçons apprises sur la gestion communautaire des ressources naturelles dans le Sud-Ouest de Madagascar – Communication sur les projets appuyés par la fondation Helmsley Charitable Trust (Réf. AP TM/2020/13) : date limite 15 septembre 2020 à 10h
  • Renforcement des capacités des associations promoteurs et bénéficiaires du financement de la fondation Helmsley Charitable Trust (Réf. AP TM/2020/14) : date limite 16 septembre 2020 à 10h

Les soumissionnaires intéressés peuvent demander le dossier d’appel à propositions incluant les TDR par courriel à appel@tanymeva.org.

La soumission des propositions par voie électronique n’est pas autorisée.

Ces plis seront à déposer sous pli fermé à l’une des adresses ci-dessous, mentionnant l’intitulé et la référence de l’Appel à Proposition :

  • Fondation Tany Meva, Lot I A I 1 Bis Ambatobe, 103 Antananarivo, Madagascar
  • Fondation Tany Meva (Antenne Tahala Meva), Face Spirnam, Motombe Andranomena, 602 Tuléar Madagascar

Une conférence au préalable sera organisée le 4 septembre 2020 :

  • A 9h au siège de la Fondation Tany Meva à Ambatobe
  • A 14h à l’Antenne Tahala Meva Tuléar

Télécharger :

Famatsian-drano fisotro madio any Beroroha Est

26 August 2020

Manohana ny fananganana efitrano fianarana sy famatsian-drano fisotro madio ao amin’ny distrika ny Betioky Est ny Fondation Tany Meva. Ny fikambanana Milavonjy no manatanteraka ny asa, tafiditra ao anatin’ity tetikasa ity ihany koa ny fanohanana famokarana anana izay miteraka loharanom-bola hoan’ny vondron’olona ifotony.

Tetikasa rano fisotro madio

10 August 2020


Misy tetikasa famatsiana rano fisotro madio izay miatomboka ao amin’ny faritra Atsimo- Andrefana, kaominina Beroroha Est. Ny fondation Tany Meva no nanome famatsiam-bola ary ny fikambanana Miarina no manatanteraka ny asa.

Fanarenana ny faritra arovana vaovao ny helodranon’i Bombetoka

30 July 2020

🌳 Fantatrao ve?
👉 Any Betsiboka no be ala honko indrindra eto Madagasikara.
📌 Mba hiarovana ny mety ho fahapotehana hahazo an’io faritra io dia mandray an-tanana amin’ny fanarenana ny faritra arovana vaovao ny helodranon’i Bombetoka amin’ny fambolena honko Avicennia marina ny fikambanana Femmes Entrepreneurs Environnementales Mahajanga (FEEM) izay tohanan’ny Fondation Tany Meva sy CEPF.
Mampiavaka io karazana honko io dia itoeran’ireo biby landy izay anisan’ny miteraka loharanom-bola hoan’ny mponina amin’iny faritra iny.

Hijery ny horonan-tsary

Andao hankalaza ny ala honko ity 26 Jolay!

25 July 2020

Amin’ity 26 Jolay ity, ny Andro Iraisam-pirenena honko, ny fiarovana ny natiora dia tena ratsy kokoa satria mandalo amin’ny krizy ara-pahasalamana izay avy amin’ny fahapotehana ny natiora ary mifandray mivantana na tsy mivantana amin’ny bibidia. . Na eo aza ity areti-mifindra ity dia nankalazaina ity andro ity mba hampirisihana ny ezaka maharitra izay ataontsika ho an’ny honko. Ankehitriny, 236 400 ha eo ho eo no manarona ny morontsirak’i Madagasikara, izay mampiseho 2% ny ala honko manerantany. Ny ala honko no fonenan’ny karazana zavamaniry sy karazana biby tsy manam-paharoa mampiavaka an’i Madagasikara. Mamokatra eo anelanelan’ny 2,5 sy 3.9 taonina isan-kilaometatra toradroa isan-taona izy ireo, manome fivelomana amin’ny mpiray tanindrazana maro ary mampiavaka ny tanintsika. Ho an’i Dannick Randriamanantena ho an’i WWF, dia “ekosistemika toy ny ala honko sy haran-dranomasina izay mampanan-karena ny morontsiraka andrefan’i Madagasikara. Ho an’ny toekarentsika sy ny mahasoa ny vahoaka Malagasy, dia maniry ny hitahiry ireo loharanom-piainana isika », hoy ihany izy.

Depuis 2007, le WWF s‘est associé aux communautés locales, les organisations de la société civile et les autorités pour conserver 50 000 hectares de mangroves dans les régions de Menabe, Melaky et Diana au moyen d’initiatives de gestion communautaire. Ensemble, ils ont planté plus de 19 millions de palétuviers de mangroves entre 2009 et 2020. Au-delà de la surveillance, ces communautés locales sont impliquées dans la gestion durable et la conservation des mangroves dans de nombreuses régions de Madagascar. Elles en assurent la gestion pour que les mangroves et les ressources qui en dépendent créent durablement de la valeur. Ceci est important car les forêts de mangroves sont une solution naturelle contre le changement climatique et ses effets. Elles stockent plus de carbone que les forêts terrestres, filtrent l’eau et protègent les côtes des érosions et de dégâts cycloniques.

Nisy ny fandalinana natao momba ny drafitra ara-dalàna sy politika momba ny ala honko any amin’ny firenena fito anisan’izany i Madagasikara izay novolavolaina tamin’ny alàlan’ny Initiative “Andiany honko ankehitriny!” “, Amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fiaraha-miasa sy fampandrosoana ara-toekarena (BMZ), ny Iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ny natiora (IUCN) sy ny WWF. Io tanjona io dia mikendry ny hanamafy ny fitantanana ny tontolon’ny ala honko mba hampihena sy hanakanana ny fandringanana azy.

Tamin’ity taona ity, ny andro iraisam-pirenena amin’ny fikajiana ny tontolo iainana honko dia marika amin’ny fiakarana amin’ny alàlan’ny fantsom-pifandraisana amin’ny onjam-peo sy amin’ny tambajotra sosialy manerana an’i Madagasikara. Ireo fiaraha-mientana ireo dia tarihan’ny fikambanana eo an-toerana na isam-pirenena miaraka amin’ireo talen’ny faritra ao amin’ny Ministeran’ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra ary ny ministeran’ny fambolena, fiompiana sy fanjonoana. Initiatives notohanan’ny mpisehatra amin’ny fitehirizana ny ala honko eto Madagasikara ao anatin’izany ny WWF.

Lahatsoratra: WWF Madagascar

Fiarovana soka-dranomasina

20 July 2020

Tandidonin-doza amin’ny fihazana ny soka-dranomasina ao amin’ny eladranon’ny Rigny any Antsiranana.

Manoloana izany dia nametra tetikasa fiarovana atao hoe: Fandraisana anjara amin’ny fampiainana sy fiarovanany soka-dranomasina” ny ONG Soameva izay tohanan’ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Ny tetikasa dia manamafy ny fikajiana ny sokatra anaty ranomasina amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-piaraahamonina sy ireo manam-pahefana.

Zavamaniry miisa 7000 ao Ambohitr’Atsingy,

18 July 2020

Zavamaniry miisa 7000 mahery no voavoly ao amin’ny faritra arovana vaovao any Ambohitr’Atsingy, Montagne des Français – Antsiranana.
Izany no tanteraka dia noho ny fampandraisana anjara ireo vondron’olona eny ifotony amin’ny fikarakarana ny harena voajanahary amin’ny alàlan’ny tetikasan’ny Arche aux Plantes izay tohanan’ny CEPF: “mampiofana ary mampiditra ireo vondrom-piarahamonina amin’ny hetsika famerenana ny ala”

Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny faritra Antsiranana

20 July 2020

Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny alàlan’ny ecotourism ao amin’ny tanànan’i Ampombofofo “tetikasa tohanan’ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) notarihin’i Bobaomby Nature Conservation (BNC) ao amin’ny faritra DIANA. Nisy fiofanana ara-teknika sy ara-bola nomena natao hanohanana ny ekipan’ny BNC ho fanombohana ny tetikasa.

Volan’ny natiora: manavao ny fanekentsika ny tontolo iainana!

5 June 2020

Antananarivo, 4 Jona 2020 – fankalazana ny tontolo iainana maneran-tany dia isaky ny 5 jona amin’ny taona ho an’ny fahatsiarovan-tena sy hetsika maneran-tany hiarovana ny tontolo iainana. Amin’ity taona ity dia ny lohahevitry ny zavamananaina no ho fototry ny fifanakalozan-kevitra, miaraka amin’ny teny filamatra hoe “ny fotoan’ny natiora”.

Nankalazaina nandritra ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, izay nohamafisin’ny vanim-potoanan’ny krizy ara-pahasalamana sy ny andro maneran-tany ho an’ny natiora, ny fankalazana an’ity andro ity dia handray fiovana miavaka rehefa maneho ny fiarovana ny zavamananaina. Eo ambany fitarihan’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fikambanana fiarovana toy ny Conservation International (CI), Fototry ny faritra arovana eto Madagasikara (FAPBM), Tany Meva Foundation, Madagascar National Parks (MNP), Fikomiana momba ny fiarovana ny biby (WCS) sy ny World Wide Fund (WWF), “volana voajanahary” dia manasa antsika hisaintsaina ny ho avin’ny zavamananaina eto Madagasikara amin’ny taona ho avy sy ny fanimbana ny tontolo voajanahary.

Mandritra ny iray volana, dia manolotra maherifo an’ny natiora isika izay hampiseho fa misy lehilahy sy vehivavy lehibe manerana ny nosy izay miady mba hamonjy ny Planet. Misy koa ny sary an-tsary momba ny mombamomba ny Facebook hoe “volana natiora” azo alaina amin’ny 5 jona. Ny mpampiasa Internet dia asaina handray anjara amin’ny tontolo manokana # 30daysChallenge amin’ny tambajotra sosialy miaraka amin’ny tenifototra #HoAnNatiora sy # Connect2Earth ary hizara horonan-tsary momba ny fanambin’izy ireo mandritra ny volana jona.

Baomivotse Vahinala Raharinirina, minisitry ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra: zavaboary, ho tombontsoan’ny olombelona sy ny zavamiaina rehetra eto ambonin’ny tany. Mikatsaka ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa amin’ny ambaratonga rehetra izahay. Andao isika hirotsaka an-kery satria io no tokana tokana amin’ny hoavy, hiaina mifanaraka amin’ny natiora. “

Tsarovy fa manerantany, ny natiora dia manome tolotra mitentina $ 125 miliara isan-taona, raha manampy amin’ny fiantohana ny famatsiana rivotra madio, rano madio, sakafo, angovo, zava-mahadomelina ary vokatra sy fitaovana hafa. (Tatitra momba ny planeta miaina 2018). Tandindonin-doza ny maha-zava-boajanahary an’i Madagasikara: ny tsindry vokatry ny asa ataon’olombelona toa ny fandripahana ny tany, ny fandotoana, ny fihoaram-pefy, ny fiovan’ny toetr’andro, ny fangalinana sns. mahatonga ny biodiversity hanjavona amin’ny tahan’ny manaitra. Eto Madagasikara, noho ny fepetra famonoana hisorohana ny fiparitahan’ny COVID-19, mihamitombo ny tsindry eny amin’ireo faritra arovana ary noho izany dia mihamitombo ny tahan’ireo heloka bevava amin’ny tontolo iainana: doro afo, poaching, kolikoly noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. harena voajanahary. Madagasikara, tahaka ny firenena maro eto amin’izao tontolo izao, dia ho afaka hanentana an-tserasera amin’ny Nature, na dia eo aza ny krizy ara-pahasalamana mifandray amin’ny COVID-19. Hiaraha-manandratra ny feontsika isika ary asehontsika fa manisa ny natiora, andao isika hiara-hiasa ary hamily ny lela fatiantoka ny natiora!

Andao hankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zavamananaina anio!

22 May 2020

Ny fikajiana ny tontolo iainana dia iray amin’ireo lohahevitry ny famatsiam-bola ny Fondation Tany Meva. Miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy, indrindra ny CEPF, ireo karazana tandindona sy tandindonin-doza toy ny dugong sy baobabs dia arovana tsara kokoa. Eto Madagasikara, miankina betsaka amin’ny harena voajanahary ny mponina mba hahavelona azy. Mba hampihenana ny tsindry amin’ny zavamananaina, ny Fondation Tany Meva dia manohana tetikasa iraisana amin’ny fiezahana mitady fifandanjana eo amin’ny paikady fiarovana sy fanatsarana ny fari-piainan’ny vondron’olona. Ny tanjon’ireo tetik’asa ireo dia ny hanohy ny loharanom-bola hafa azo raisina (matihanina ny sehatra nampanantenaina, fizahan-tany, asa-tanana, sns) sy ny fananganana fotodrafitrasa fampandrosoana (fofom-bomba hydro, fambolena, angovo azo havaozina, sekoly, sns).

Tratry ny tontolo tontolo iainana !

5 June 2020

“Ny Fotoan’ny Natiora” no toninan’ity fankalazana ity.

Ny Fondation Tany Meva dia manohana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra amin’ny alàlan’ny famatsiam-bola tetikasa izay mahasoa ireo vondron’olona. Tamin’ity taona ity dia nanapa-kevitra i Madagasikara fa hanokana ny volana Jona ho an’ny natiora.

 Eo ambany fitarihan’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra (Medd Madagascar), amin’ny fiaraha-miasa amin’i Tany Meva sy ireo fikambanana fiarovana hafa toa ny Conservation International – Madagascar (CI), ny fototra ho an’ny arovana arovana sy ny maha-biodiversité Madagasikara (FAPBM), Pariam-pirenena Madagascar (MNP), WCS Madagascar (WCS) ary WWF Madagascar (WWF), ny “Volana voajanahary” dia manasa antsika hisaintsaina ny ho avin’ny zavaboary eto Madagasikara amin’ny taona ho avy. ary ny fahasimban’ny tontolo voajanahary.

Ianao koa dia mandray anjara amin’ny hetsika fanairana amin’ny alàlan’ny fametrahana ny haingo amin’ny rohy https://bit.ly/30jJPof ao amin’ny mombamomba anao Facebook.  Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny rohy: https://bit.ly/3dB48Rv

Mitohy hatrany ny asa

3 July 2020

Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa eo anivon’ny Fondation Tany Meva ao anatin’ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana mba ho fiarovana ny rehetra.

Andro sy ora fisokafana:

*** Foibe Ambatobe – Antananarivo: alatsinainy, alarobia ary zoma amin’ny  7 ora 3 0minitra ka hatramin’ny 3 ora.

*** Tahala Meva – Toliara:  alatsinainy ka hatamin’ny zoma mmanomboka amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 4 ora sy sasany.

La commission du Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM) a été consultée le 10 janvier dernier à l’hôtel Ibis.

16 January 2020

La fondation Tany Meva soutient la création d’aires protégées communautaires (APC) dans le cadre du projet « Approche Paysage de la région Atsimo Andrefana » (APAA). Suite à la demande d’arrêtés temporaires pour les APC Lovasoa, Tahiry et Analamaitso auprès de la Direction Générale des Ressources Naturelles, la commission du Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM) a été consultée le 10 janvier dernier à l’hôtel Ibis.

PNUD Madagascar / SAGE Fampandrosoana Maharitra / Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF

9 December 2019

Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) amin’ny faritry Madagasikara sy ny ny nosy amin’ny ranomasimbe Indianina (MADIO). Nisy ny atrik’asa momban’ny fandaharan’asa izay natao tao aminn’ny Hotel Carlton Madagascar ny 3 hatamin’ny 5 desambra 2019. Nanomboka tamin’ny 2015 dia maherin’ny 10,5 Millions dolara ny vola nampiasaina, ny 57% amin’izany dia teto Madagasikara. Ankehitriny dia noraisina an-tanana ny fandraisana anjara amin’ny fiarovana faritra 72 misy harena voajanahary izay tadidonin-doza.

Fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny IFRA

7 January 2020

Nandray anjara tamin’ny fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny Institution Financière Régionale de l’Anosy (IFRA) androany tao Fort-Dauphin ny Fondation Tany Meva

ny
Hetsika hoavy